SỬ DỤNG XE LU V&Agrave; C&Ocirc;NG T&Aacute;C ĐẦM N&Eacute;N</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: 13pt;">Vật liệu l&agrave;m đường l&agrave; một hỗn hợp gồm 3 pha: rắn, lỏng v&agrave; kh&iacute;. Khi mới san rải, thể t&iacute;ch pha kh&iacute; trong vật liệu thường rất lớn. Vật liệu rời rạc, cấu tr&uacute;c lỏng lẻo. Đầm n&eacute;n bằng <a href="xe-lu-va-tam-quan-trong-trong-thi-cong-mat-duong" target="_blank" rel="noopener"><em><strong>xe lu</strong></em></a> nhằm mục đ&iacute;ch l&agrave;m chặt vật liệu, bằng c&aacute;ch đẩy kh&ocirc;ng kh&iacute; ra ngo&agrave;i, l&agrave;m giảm thể t&iacute;ch pha kh&iacute;. V&agrave; do vật liệu c&oacute; độ chặt lớn hơn n&ecirc;n: </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt;">- Trong được số lượng li&ecirc;n kết v&agrave; tiếp x&uacute;c trong một đơn vị thể t&iacute;ch </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt;">- C&aacute;c chất li&ecirc;n kết nhờ đ&oacute; ph&aacute;t huy được t&aacute;c dụng, nội bộ vật liệu h&igrave;nh th&agrave;nh được cấu tr&uacute;c mới. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt;">- T&iacute;nh thấm hơi, thấm nước của vật liệu đều giảm đi. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt;">Do đ&oacute; bề mặt lớp nhựa đường sẽ c&oacute; đủ cường độ. Khả năng chịu tải tốt dưới t&aacute;c động của xe cộ. V&agrave; c&aacute;c yếu tốt thời tiết trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh phục vụ sau n&agrave;y. </span></p>
<p>&nbsp;</p>