Canho68.com : Can h? L?c Phát là website gi?i thi?u và tham v?n thông tin chuyên v? B?t d?ng s?n Mua Bán và cho Thuê : Nhà ph?, Bi?t th?, Shophoues, Penhouse, Can h?, Ð?t n?n ... có pháp lý d?y d? t? các ch? d? tu uy tín n?i b?t trên th? tru?ng ta?i Tp.HCM ?va` Viê?t Nam??? :
- Vinhomes Grand Park Quâ?n 9
- La Premier Quâ?n 2 ( lotter )??????
- The Grand Manhattan Quâ?n 1??
- Can h? Centenial Ba Son Qu?n 1
- Swisstouches La Luna Resort condotel Nha Trang????
- Safira Khang Ðiê`n Quâ?n 9
- One Verandah Quâ?n 2??
- Waterina Suites Quâ?n 2????
- Can h? Sunshine qu?n 7
- Can h? Infiniti Riviera Point Qu?n 7