chim chào mào hót hay chút bao nhiêu tiền 1 con vậy anh em.