Đây là 1 quyển sách rất hay không chỉ là nhân cách, suy nghĩ và đạo lý đều dễ hiểu. nhưng phải rèn luyện mới có thể thực hiện đc.