Trước mình cũng có mà bán ve chai rồi , giờ cần mua lại cho cháu