Tổng Cục thân yêu của chúng ta :))) công bố danh sách các phim đổi tên cũng như tăng giảm số tập:
- <<Kích động>> => tăng từ 45 lên thành 46 tập
- <<Cá mực hầm mực>> (Dương Tử, Lý Hiện) => Thân...