Thực ra thì đừng nói nên hay không nên. Bạn nên tìm một mặt hàng hoặc kiếm 1 web rồi tối về tự SEO tạo 1 cái tiền đề trước. Sau đó web đấy ngon bán 1 mặt hàng gì đó để có tiếng rồi nghỉ làm. Có thể...