PDA

View Full Version : Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2017 phần các tội phạm


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

sachviet
13-08-17, 10:33 AM
Xin giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sủa đổi bổ sung năm 2017 phầm các tội phạm của nhà xuất bản Thế Giới do tác giả Nguyễn Hồng Điệp biên soạn.
BÌNH LUẬN KHOA HỌC PHẦN CÁC TỘI PHẠM BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017


http://sachluat.com.vn/hoanghung/5/images/QCao-BLKH-BLHinh%20su(1).jpg (http://sachluat.com.vn/hoanghung/5/images/QCao-BLKH-BLHinh%20su(1).jpg)

Bình luận khoa học phần các tội phạm bộ luật hính sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/sach-binh-luan-khoa-hoc-phan-cac-toi-pham-bo-luat-hinh-su-nam-2015-sua-doi-bo-sung-2017/)
Điểm đặc biệt của cuốn sách này là phương pháp biên soạn mới với việc sử dụng hệ thống thuật ngữ về hình sự để giải thích và dẫn giải các nội dung quy định của Bộ luật, cũng như còn chỉ dẫn để tra cứu điều luật tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1999, nhờ vậy giúp bạn đọc có thể hiểu nhanh và chính xác hơn các điều luật của Bộ luật Hình sự, đây cũng là khác biệt cơ bản so với các các cuốn sách, tài liệu viết về lĩnh vực hình sự.
Bạn đọc xem nội dung chi tiết của sách hãy bấm Vào Đây (http://sachluat.com.vn/sach-luat-don/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-2017-phan-cac-toi-pham/)

Sách liên quan:

Sách Bộ Luật Hình Sự sửa đổi 2017 (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/sach-bo-luat-hinh-su-sua-doi-2017/)

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015 (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-hinh-su-2015/)

Sách bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-to-tung-hinh-su-nam-2015/)

Sách so sánh đối chiếu Bộ Luật Hình Sự năm 1999, 2015 và Bộ Luật Hình Sự sửa đổi năm 2017 (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/sach-so-sanh-doi-chieu-bo-luat-hinh-su-1999-2015-sua-doi-nam-2017/)

Sách bình luận khoa học luật tổ chức cơ quan điều tra hình (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/sach-binh-luan-khoa-hoc-luat-to-chuc-co-quan-dieu-tra-hinh-su-luat-thi-hanh-tam-giu-tam-giam/)

Sách bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-dan-su-nam-2015/)

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 (http://sachluat.com.vn/sach-luat-2016/sach-binh-luan-khoa-hoc-bo-luat-to-tung-dan-su-2015/)

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining