PDA

View Full Version : Phân nhóm công việc trong dự toán


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

thanh_k8_cntt
02-11-16, 09:51 AM
Phần mềm dự toán SmartCE cho phép bạn có thể phân nhóm các công việc cha con nhờ đó giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi toàn bộ công việc của dự án theo phân cấp một cách dễ dàng.
Các bước thực hiện
1. Trên màn hình dự toán, chọn các công việc cần nhóm công việc. Khi chưa phân hạng mục, tên hạng mục hay dự án cũng có ý nghĩa như một công việc bình thường. Ví dụ Phần móng
2. Chọn các công việc dự kiến sẽ thuộc cùng một hạng mục.
3. Click mũi tên Di chuyển công việc sang phải.
Khi đó, các công việc dịch chuyển sang phải sẽ cùng thuộc hạng mục Phần móng đồng thời, giá trị (khối lượng, đơn giá, thành tiền) của hạng mục sẽ bằng tổng giá trị của các công việc thành phần.
4. Nếu muốn bỏ việc phân nhóm theo hạng mục, click mũi tên Di chuyển công việc sang trái.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining