PDA

View Full Version : Những nghiệp vụ kế toán bán hàng căn bản


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

ducminh1905
12-09-16, 02:48 PM
Để thực hiện việc bán hàng và cung ứng dịch vụ, DN phải phát sinh/PS những nghiệp vụ liên quan . Để các bạn nắm chắc các nghiệp vụ kế toán bán hàng, Kế toán Đức Minh sẽ đưa ra những nghiệp vụ căn bản nhất mà 1 kế toán bán hàng phải nắm được.

1. Kế toán doanh thu về hoạt động bán hàng

có nghiệp vụ bán hàng, kế toán cần có những bút toán ghi nhận DTBH, giá vốn như sau:

Ghi nhận DTBH, cung ứng dịch vụ
Nợ TK 111, 112, 131: tổng số tiền thanh toán

Có TÀI KHOẢN 511: tổng chi phí chưa có thuế GTGT

Có TK 3331: thuế GTGT đầu ra

Ghi nhận giá vốn
Nợ TÀI KHOẢN 632: giá vốn hàng bán

Có TÀI KHOẢN 156: hàng hóa

lúc thu tiền bán hàng của KH, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 111, 112

Có TÀI KHOẢN 131 : phải thu KH

2. Kế toán những khoản giảm trừ doanh thu

các khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng đã bán bị trả lại.

các khoản giảm trừ doanh thu là cơ sở để tính doanh thu thuần và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

2.1 Các khoản chiết khấu thương mại trong kế toán bán hàng

Bút toán phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh/PS trong kỳ:
Nợ TÀI KHOẢN 521: chiết khấu thương mại

Nợ TÀI KHOẢN 3331: Thuế GTGT đc khấu trừ

Có TÀI KHOẢN 111, 112…

Có TK 131: phải thu KH

Cuối kỳ kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại đã ưng ý cho khách hàng sang TÀI KHOẢN 511 để xác định doanh thu thuần, kế toán ghi sổ
Nợ TÀI KHOẢN 511: DTBH và cung cấp dịch vụ

Có TK 521: chiết khấu thương mại

2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu trong kế toán bán hàng

phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại trong kỳ:
Nợ TÀI KHOẢN 531- theo chi phí chưa có thuế GTGT

Nợ TÀI KHOẢN 3331- thuế GTGT tương ứng có số hàng bị trả lại

Có TÀI KHOẢN 111, 112, 131- tổng số tiền thanh toán

những khoản chi phí phát sinh/PS liên quan đến hàng bị trả lại (nếu có)
Nợ TK 641: chi phí bán hàng

Có TÀI KHOẢN 111, 112, 141

phản ánh trị giá vốn thực tế hàng bị trả lại nhập kho ( theo phương pháp kê khai thường xuyên, còn nếu như theo phương pháp kê khai định kỳ thì không ghi sổ nghiệp vụ này)
Nợ TK 155, 156- theo giá thực tế đã xuất kho

Có TÀI KHOẢN 632- theo giá thực tế đã xuất kho

Cuối kỳ, kết chuyển tất cả doanh thu hàng đã bán bị trả lại để xác định doanh thu thuần,
Nợ TK 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TÀI KHOẢN 531: hàng bán bị trả lại

Trên đây, Kế toán Đức Minh đã hướng dẫn chi tiết hạch toán những nghiệp vụ kế toán bán hàng cơ bản , hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thứcnghiệp vụ hơn.

Bạn còn cảm thấy vẫn băn khoăn, chưa chắc về kiến thứckế toán bán hàng hay muốn tìm một khóa học kế toán thực tế để trải nghiệm thực thì hãy tới có Kế toán Đức Minh tham dự một khóa học kế toán bán hàng để tích lũy kiến thứccũng như kinh nghiệm ngay hôm nay.

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining