PDA

View Full Version : Nhóm dữ liệu trong Excel và A-Tools


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

bluesoftsbl1
22-10-15, 11:34 AM
Để giải quyết một bài toán nhóm dữ liệu theo từng mã khách hàng, chúng ta thường dùng nhiều công thức trong Excel kết hợp lại với nhau. Vì thế chúng ta cần một lượng kiến thức đủ lớn, cộng thêm kỹ năng lồng ghép công thức một cách linh hoạt và kỹ năng thiết kế bảng phụ để tổng hợp được ưu việt hơn.
Để giải quyết bài toán như thế, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhóm dữ liệu chỉ bằng một công thức trong Excel và A-Tools.
Mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng từ khóa GROUP BY:
GROUP BY group_by_expression: Được dùng khi bạn muốn thống kê chỉ tiêu số lượng và nhóm theo một hoặc nhiều đối tượng. group_by_expression: là danh sách các cột được nhóm, các cột được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy (,)
Các hàm dùng để thống kê thường dùng gồm: SUM , COUNT , AVG , MIN ,MAX
Mình có bài tập như sau: Lập sổ gồm các cột: MA_VLSPHH, Tên hàng, Tổng số lượng hàng, điều kiện LOAI_PHIEU là nhập (N)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nCjbYxE5E3k&list=PLL6q-RXsRlSq5JA1UQ-kAVV9JbpO-krql&index=11

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining