PDA

View Full Version : Cần bán tượng quan âm


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

nguyentienqn
06-03-15, 09:17 PM
Tục truyền rằng Thiện Sĩ sau đắc quả thành con chim ngậm xâu chuỗi bồ đề, đậu một bên Đức Phật Quan Âm, Đức Phật Quan Âm cũng độ luôn con của Thị Mầu đắc quả hầu gần bên Ngài.

Ngày nay, người xứ ta và người Tàu khi họa tượng Phật Quan Âm thì thường họa một bà đội mũ ni xanh hoặc đen, ngồi trên tòa sen hoặc thạch bàn, bên tay mặt có một con chim mỏ ngậm xâu chuỗi bồ đề, dưới có đứa trẻ bận khôi giáp chắp tay hầu. Ấy là con của Thị Mầu.
http://3.bp.blogspot.com/-JOlH6kpyvBQ/VL8Ud3hIhhI/AAAAAAAAAZ4/wpeYLM0eccg/s1600/IMG_4182.JPG

SỰ TÍCH THỨ NHÌ:

TÍCH BÀ DIỆU THIỆN HAY QUAN ÂM NAM HẢI

Theo sự khảo cứu của nhà bác học Hòa Lan tên là De Groot thì trong kiếp chót của Đức Phật Quan Âm, Ngài hạ phàm làm một vị công chúa Ấn Độ, con vua Linh Ưu, niên hiệu Diệu Trang.

Vào năm 2587 trước Chúa giáng sanh thuộc vào thời đại kim thiên (ciel d’or) bên Ấn Độ bên phương Tây có một tiểu quốc kêu là Hưng Lâm. Nhà vua trị vì nước ấy tên Linh Ưu (Spirituel Excellent) lấy niên hiệu là Diệu Trang (Miao Tchoang). Tứ vi xứ Hưng Lâm là như vầy: Phía Tây giáp ranh Thiên Trúc Quốc (Inde), Phía Bắc giáp ranh Xiêm La, phía Đông giáp ranh Phật Chai Quốc (Sumatra), phía Nam giáp ranh Thiên Chơn Quốc (Tiên Tchan). Trong nước Hưng Lâm cảnh tượng thái hòa là nhờ có vua hiền, tôi giỏi, bá tánh chuyên lo cày cấy, nông trang.

tượng quan âm (http://tramhuong-kynam.taiduc.org/2014/12/tuong-quan-am-tu-tai-quan-am-nhu-y-quan.html)

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining