PDA

View Full Version : Tư vấn thành lập công ty TNHH


Best and cheapest cdn by Spacecdn For more mortgagecapacityassessment consult the experts at http://mortgagecapacityassessment.co.uk For additional local chinese social media visit ashleytalks.

itseovn
06-02-15, 10:28 AM
Về việc thành lập công ty ('http://vanphongluatvns.com/') TNHH tương đối giống với thành lập công ty cổ phần, bởi vì công ty TNHH là loại hình công ty mà các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn góp đã cam kết. Luật thực định Việt Nam phân công ty TNHH gồm 2 loại : Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Cơ cấu và tổ chức mỗi loại tương đối giống nhau, khác nhau về số lượng thành viên


http://vanphongluatvns.com/uploads/news/2014_06/thanh-lap-cong-ty-tnhh.jpg
Hình thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Công ty TNHH là gì:
Công ty TNHH là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, được quy định tại chương III Luật doanh nghiệp 2005. Công ty TNHH có 2 loại : Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Đặc điểm của công ty TNHH là :
- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;
- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
- Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật doanh nghiệp

http://vanphongluatvns.com/uploads/news/2014_06/thanh-lap-cong-ty-tnhh_1.jpg
thành lập công ty tnhh
2. Cơ cấu công ty TNHH
Đối với Công ty TNHH 1 thành viên, cơ cấu tổ chức của công ty TNHH được quy định như sau :
- Chủ sở hữu bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền, trường hợp bổ nhiệm hơn 2 người làm người đại diện theo ủy quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; trong trường hợp này, Hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo uỷ quyền.
- Chủ sở hữu bổ nhiệm 1 người làm đại diện theo ủy quyền thì người đó làm Chủ tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

3. Trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH
Cá nhân, tổ chức là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH sắp thành lập, tiến hành nộp hồ sơthành lập Công ty TNHH lên Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, cho ra kết quả trong 5 ngày làm việc.
Hồ sơ thành lập công ty TNHH bao gồm :
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH
- Dự thảo điều lệ
- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện
- Giấy tờ chứng minh thư của các sáng lập viên là cá nhân và giấy đăng ký kinh doanh với thành viên là tổ chức
- Giấy ủy quyền
- Danh sách thành viên trong trường hợp thành lập Công ty TNHH 2 tv trở lên.

Một số dịch vụ của văn phòng luật vns : thay đổi đăng ký kinh doanh ('http://vanphongluatvns.com/news/Thay-doi-dang-ky-kinh-doanh/'), điều chỉnh dự án đầu tư ('http://vanphongluatvns.com/news/Dau-tu-nuoc-ngoai/Thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu-302/').

Nguồn : vanphongluatvns.com

It is so pleasant to work with experts. Check out this page to find out more regarding dominoqq. In case you're interested in knowing more info on Forex Trading for Beginners, stop by jabaforextraining