đến nhau là duyên nợ, rơi xa nhau khi duyên không còn, nợ đã hết