có một số diễn đàn phải tham gia 2 tháng mới cho đi link ý chứ
5 post la may rồi